Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області                           

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕЛЗЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвської областi

ХХІ чергова сесiя VІІІ скликання

 

Р I Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 19 вересня 2022 року

м.Белз

№ 644

 

 

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області

 

 

       

                 

Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р. №483, з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства порядку передачi в оренду комунального майна Белзької міської ради Львівської області, Белзька мiська рада Львівської області, -

 

В И Р I Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області, (згідно з додатком).

 

 1. Балансоутримувачам після набрання чинності даного рішення упорядкувати діючі договори оренди згідно прийнятого рішення сесії.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійна депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

       Мiський голова 

 

 

   

Оксана БЕРЕЗА

 

 

Затверджено

рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області   

№ 644 від 19.09.2022р.

 

Положення
про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi
 Белзької міської ради Львівської області

 

Це Положення регулює:

       правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власностi  Белзької міської ради Львівської області (надалi – комунальне майно), а також передачею права на експлуатацію такого майна;

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності.

 1. Загальнi положення.

            1.1. Право на оренду комунального майна Белзької міської ради Львівської області набувається вiдповiдно до Конституцiї України, Господарського кодексу України, Цивiльного кодексу України, Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р. №483, iнших нормативно-правових актiв з питань оренди та цього Положення.

1.2. Відповідно до п.5 ст.2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» оренда здійснюється на основі таких принципів:

- законності;

- відкритості та прозорості;

- рівності та змагальності;

- державного регулювання та контролю;

- врахування особливостей об’єктів державної та комунальної форм власності;

- захисту економічної конкуренції;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- повного, своєчасного, достовірного інформування про об’єкти оренди та порядок передачі їх в оренду;

- забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та вiдповiдними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управлiння майном.  

 

 

 

2.Об’єкти оренди та суб’єкти орендних вiдносин.

2.1. Об’єктами оренди є наступне комунальне майно:

а) єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

б)   нерухоме майно (будiвлi, споруди,  а також їх окремі частини);

в) інше окреме iндивiдуально визначене майно, що знаходиться на балансi комунального пiдприємства, органiзацiї, установи.

г) майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних установ та організацій;

д) майно, що не підлягає приватизації, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

2.2. Не може бути об’єктами оренди комунальне майно, надання якого в оренду заборонено чинним законодавством України.

2.3. Орендарями майна Белзької міської ради Львівської області,  можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

2.3.1 Фiзична особа, яка бажає укласти договiр оренди майна з метою використання його для пiдприємницької дiяльностi, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi.

2.4  Не можуть бути орендарями:

2.4.1 фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи;

2.4.2 юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2.4.3 фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

2.4.4 працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;

2.4.5 працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

   2.5. Організаційне забезпечення орендних відносин покладається на відділ забезпечення роботи ради Белзької міської ради.

 

 1. Етапність передачі майна в оренду.

3.1 Етапність передачі в оренду комунального майна передбачає:

3.1.1 прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;

3.1.2 внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;

3.1.3 прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків;

3.1.4 опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

3.1.5 розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;

3.1.6 проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

3.2. Порядок передачі в оренду комунального майна, включаючи особливості передачі його в оренду (далі - Порядок передачі майна в оренду) визначається  згідно чинного законодавства України на конкурентних засадах у формі електронних аукціонів.

3.3. Особливості передачі в оренду комунального майна, додатково можуть визначатися рішенням Орендодавця, з урахуванням вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством України.

 1. Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду.

4.1 Ініціаторами оренди майна можуть бути потенційний орендар, балансоутримувач, та орендодавець.

4.2 Потенційний орендар, зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого або індивідуально визначеного майна, звертається до орендодавця із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з Порядком передачі майна в оренду.

Орендодавець протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви передає її балансоутримувачу такого майна.

За результатами розгляду заяви балансоутримувач такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності відповідних підстав.

У разі якщо відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача Орендодавець, до сфери управління якого належить балансоутримувач, має надавати згоду на розпорядження майном балансоутримувача, балансоутримувач протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря приймає одне з таких рішень:

рішення про намір передачі майна в оренду, погоджене Орендодавцем;

рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з віддповідни підстав.

Відсутність погодження або відмови у погодженні Орендодавця протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря,  вважається погодженням Орендодавця рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

Про прийняте рішення балансоутримувач повідомляє заявника та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

У разі включення об’єкта до відповідного Переліку за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує заявника та орендодавця про таке включення.

4.3 Балансоутримувач може прийняти рішення про намір передачі майна в оренду за власною ініціативою, з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача за погодженням Орендодавця, до сфери управління якого належить балансоутримувач.

Відсутність погодження або відмови у погодженні Орендодавця протягом 40 робочих днів з дати направлення звернення балансоутримувача про таке погодження вважається погодженням Орендодавця рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

У разі якщо ініціатором оренди майна є орендодавець, то орендодавець звертається до балансоутримувача майна із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

Прийняття рішення балансоутримувачем про намір передачі майна в оренду та погодження такого рішення відбуваються у встановленому порядку.

У разі якщо ініціатором оренди майна є Орендодавець, то Орендодавець надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням Орендодавця  рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Балансоутримувач протягом 10 робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

4.4 Після прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від Орендодавця рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач здійснює такі дії:

вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до цього Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;

надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Порядком передачі майна в оренду.

4.5 Орендодавець розглядає подане клопотання балансоутримувача та протягом 10 робочих днів з дати отримання клопотання приймає одне з таких рішень:

- рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу;

- рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

Про прийняте рішення орендодавець повідомляє балансоутримувача та заявника протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.

4.6 Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів приймається згідно з Порядком передачі майна в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483.

Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Белзькою міською радою.

Белзька міська рада може визначити додаткові критерії об’єктів, включення яких до одного з Переліків відбувається на підставі її рішення.

Рішення Белзької міської ради про включення об’єктів до Переліку другого типу, а також додаткові критерії включення до одного з Переліків, у випадку їх визначення, підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті Белзької міської ради з дня їх прийняття та/або визначення.

4.7  Рішення про включення об’єкта до одного з Переліків може бути скасовано або змінено Белзькою міською радою.

Рішення балансоутримувача або орендодавця про відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків може бути скасовано або змінено Белзькою міською радою.

4.8 Балансоутримувач майна, включеного до одного з Переліків, вживає заходів для укладення охоронного договору щодо об’єктів, внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, інших об’єктів культурної спадщини, які включені до одного з Переліків. Балансоутримувач зобов’язаний передати орендарю копію охоронного договору, укладеного балансоутримувачем з відповідним органом охорони культурної спадщини, за актом приймання-передачі. Орендар зобов’язаний виконувати умови охоронного договору, про що зазначається у договорі оренди.

4.9 Переліки оприлюднюються в ЕТС та на офіційних вебсайтах орендодавців.

 1. Підстави для відмови у включенні майна до Переліків.

5.1. Підставами для відмови у включенні майна до одного з Переліків або виключення майна із одного з Переліків є:

1) неможливість передачі відповідного майна в оренду згідно із частиною другою   статті 3  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

2) обґрунтовані власні потреби Орендодавця та/або балансоутримувача, або потреби іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;

3) неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке заявлено потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням згідно з випадками і з урахуванням обмежень, встановлених Порядком передачі майна в оренду;

4) встановлена рішенням орендодавця невідповідність заявника вимогам, передбаченим статтею 15  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», або подання недостовірної чи неповної інформації щодо діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, або недоцільність включення майна до Переліку другого типу, визначена орендодавцем згідно з Порядком передачі майна в оренду;

5) скасування рішення про включення об’єкта до відповідного Переліку згідно з вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

6) встановлена рішенням Орендодавця недоцільність передачі в оренду єдиного майнового комплексу комунального підприємства;

7) наявність об’єкта в переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

8) подання заяви лише щодо частини об’єкта, якщо відповідно до рішення балансоутримувача або орендодавця передача в оренду частини об’єкта видається недоцільною;

9) рішення щодо об’єкта про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії.

У разі відмови у включенні майна до Переліку з причин, зазначених у пунктах 3 і 8 частини першої, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди щодо підстав та причин такої відмови, та у випадку усунення ініціатором оренди таких підстав, подає клопотання про внесення об’єкта до Переліку відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

5.2 Рішення про виключення майна з Переліків може бути прийнято не пізніше:

- дня, що передує дню проведення аукціону, якщо майно включено до Переліку першого типу;

- дня, що передує дню укладення договору оренди, якщо майно включено до Переліку другого типу.

 1. Визначення вартості об’єкта оренди.

6.1 Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

6.2 Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

- у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

6.3 Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду, передбаченого статтею 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

6.4 Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:

- об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс комунального підприємства;

- об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;

- об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

6.5 Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого частиною шостою статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

6.6 Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Закону України «Про оренду державного та комунального майна», визначається на замовлення орендаря згідно з Порядком передачі майна в оренду як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.

6.7 Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 1. Визначення стартової орендної плати і строку оренди.

7.1 Стартова орендна плата за об’єкт оренди визначається згідно з Порядком передачі майна в оренду.

7.2 Забороняється передавати комунальне майно в безоплатне користування або позичку.

7.3 Строк договору оренди не може становити менше п’яти років, крім випадків, визначених Порядком передачі майна в оренду.

 1. 8. Рецензування та затвердження звіту про оцінку (акта оцінки майна)

 Рецензія звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) та затвердження висновку про вартість об’єкта оренди здійснюються відповідно до вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні у такому порядку:

- протягом 10 робочих днів з дати отримання рецензентом звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) - для нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна;

- протягом 15 робочих днів з дати отримання рецензентом звіту про оцінку єдиного майнового комплексу - для єдиних майнових комплексів.

 1. Подання заяви на оренду.

9.1  Потенційний орендар має право подати в ЕТС заяву на оренду майна у випадку, якщо об’єкт оренди був включений до Переліку першого типу згідно з Порядком передачі майна в оренду.

9.2 Особи, які мають право на отримання майна без проведення аукціону, подають в ЕТС заяву на оренду майна, внесеного до Переліку другого типу, згідно з Порядком передачі майна в оренду. Передача в оренду такого майна здійснюється без проведення аукціону в порядку, встановленому статтею 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

9.3 Вимоги до заяви на оренду майна та перелік документів, що подаються разом із такою заявою, визначаються Порядком передачі майна в оренду.

 1. Оголошення про передачу майна в оренду.

10.1 Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з частиною другою статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена частиною першою статті 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

10.2 Вимоги до змісту оголошення, порядку та строків його оприлюднення встановлюються Порядком передачі майна в оренду.

 1. Порядок проведення аукціону.

   11.1  Підготовка до передачі об’єкта оренди на аукціоні.

    Конкурсна комiсiя пiсля прийняття рiшення про конкурс (далі - аукціон) проводить його пiдготовку.

    Умови аукціону розробляє та затверджує конкурсна комiсiя.  Пiсля затвердження умов аукціону Орендодавець оприлюднює на офіційному вебсайті та/або в мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї оголошення про проведення аукціону на право оренди та подає в електронному виглядi iнформацiю про аукціон в електронну торгову систему.

В оголошенні про передачу майна в оренду зазначається стартова орендна плата за всю площу об’єкта оренди за один місяць, крім випадків добової або погодинної оренди.

        Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна та становить п’ять років або інший строк, визначений Порядком передачі майна в оренду.

З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву, передбачену пунктом 50 Порядку передачі майна в оренду, із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

 Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача, у відповідності до Порядку передачі майна в оренду.

Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

     Конкурсна комiсiя не має права змiнювати умови проведення аукціону пiсля публiкацiї оголошення про аукціон. Оголошення публiкується на офіційному сайтi Белзької мiської ради та/або в ЗМI і в електронній торговiй системi за формою, згідно додатку   № 1 цього Положення у відповідності до Порядку передачі майна в оренду.

    Орендодавець на підставі прийнятого ним рішення може виправити технічні помилки (описки) в оголошенні, оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом двох робочих днів з моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі.

 

11.2 Умови аукціону.

         Інформація про умови, на яких проводиться аукціон зазначена в Оголошенні щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна за формою, згідно додатку   № 1  цього Положення у відповідності до Порядку передачі майна в оренду. та .та цього ложення

        Проведення аукціону регламентується правилами електронної системи торгiв.

        Переможець визначається системою електронних торгiв та затверджується протоколом конкурсної комiсiї.

         Конкурсна комiсiя в протоколi фiксує учасникiв аукціону, пропозицiї учасникiв аукціону щодо запропонованого розмiру орендної плати, затверджує переможцем аукціону учасника, який запропонував найбiльший розмiр орендної плати та взяв зобов'язання виконати всi фiксованi умови аукціону.

        Протокол конкурсної комiсiї пiдписують усi присутнi на засiданнi члени конкурсної комiсiї. Пiдписаний протокол є пiдставою для укладення договору оренди.

 

 Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

- укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з орендодавцем протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

      Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта.

     Копiя договору оренди надається до Белзької міської ради.

 

   11.3 Об’єкти комунальної власності передаються в оренду за результатами проведення аукціону виключно в ЕТС, у тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди об’єкта згідно із статтею 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Порядок функціонування ЕТС, порядок та строки передачі майна в оренду, подання заяв на участь в аукціоні, проведення аукціонів, розмір, порядок та строки сплати, повернення гарантійних, реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), порядок та строки підписання, опублікування протоколу та договору оренди за результатами аукціону визначаються Порядком передачі майна в оренду.

   11.4 Аукціон розпочинається за наявності не менше двох заяв на участь та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення щонайменше одного кроку аукціону будь-яким учасником аукціону, якщо інше не передбачено Порядком передачі майна в оренду.

   11.5 Для участі в аукціоні потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні, в електронній формі. До заяви додаються:

1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних орендарів - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

   11.6 Орендодавець не має права вимагати від потенційного орендаря інші документи і відомості, ніж передбачені частиною третьою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та умовами оренди майна, опублікованими в оголошенні про проведення відповідного аукціону.

   11.7 У випадку, якщо після оголошення аукціону було подано заяву на участь в аукціоні лише від одного учасника, договір оренди укладається з таким учасником за запропонованою ним орендною платою, за умови, якщо така орендна плата дорівнює або перевищує стартову орендну плату.

   11.8 Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем та оператором електронного майданчика.

Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

   11.9 Аукціони з передачі майна в оренду проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після публікації в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду.

   11.10 Протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється ЕТС автоматично в день завершення аукціону в електронній формі, у тому числі у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

У разі відмови переможця аукціону або орендодавця від підписання (затвердження) протоколу аукціону або від укладення договору оренди, що підтверджується відповідним актом, ЕТС автоматично формує та оприлюднює новий протокол аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди, до участі в повторному аукціоні на право оренди того самого об’єкта не допускається.

   11.11 Орендодавець не затверджує протокол аукціону, не укладає договір оренди за результатами аукціону з потенційним орендарем, який:

- не відповідає вимогам статті 4  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

-  не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом;

-  подав неправдиві відомості про себе;

- відмовився від підписання протоколу аукціону або договору оренди за результатами аукціону на право оренди того самого об’єкта.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні протоколу аукціону та подальшому укладенні договору оренди формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви, документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

Рішення орендодавця про відмову у затвердженні протоколу аукціону або про відмову від укладення договору оренди має містити вичерпний перелік підстав для його прийняття і приймається після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки орендодавцем заяви на участь переможця аукціону і доданих до неї документів та інформації.

Переможець аукціону може оскаржити таке рішення орендодавця до суду протягом одного місяця з дати отримання його копії, але не пізніше трьох місяців з дати опублікування цього рішення в ЕТС.

   11.12 Після закінчення аукціону сплачений потенційними орендарями гарантійний внесок повертається потенційним орендарям, які не стали переможцями аукціону, протягом 10 робочих днів з дня затвердження протоколу аукціону орендодавцем, крім випадків, визначених Порядком передачі майна в оренду.

   11.13 У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення повторного аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків.

   11.14 Якщо повторний аукціон із зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного учасника, договір оренди укладається з таким учасником за запропонованою ним орендною платою, але не нижче стартової ціни, встановленої відповідно до частини одинадцятої статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» .

    11.15 У разі якщо об’єкт не передано в оренду в порядку, передбаченому частинами п’ятою, одинадцятою, дванадцятою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій. Стартова орендна плата для такого аукціону встановлюється згідно з частиною одинадцятою статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Передача в оренду об’єкта за результатами аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.

 

 

 1. Особливості оренди єдиного майнового комплексу.

Передача в оренду єдиного майнового комплексу здійснюється відповідно до статті 14  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі майна в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р. № 483.

 1. Передача в оренду майна без проведення аукціону.

   13.1 Право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону мають:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

- релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

- Пенсійний фонд України та його органи;

-дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.

    13.2 Право на отримання в оренду комунального майна,  що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону також мають:

- музеї;

- державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);

- заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;

- громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;

- реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;

- державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

- державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;

- вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

- народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні;

- потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

- потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

- державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

- громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

- потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

13.3 Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду комунальне майно без проведення аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.

Громадським організаціям ветеранів, реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним депутатам України і депутатам місцевих рад, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), що отримали в оренду комунальне майно без проведення аукціону, заборонено використовувати його в комерційних цілях.

13.4 Установи і організації, передбачені частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку першого типу. У такому разі орендодавець може прийняти рішення не проводити аукціон і виключити об’єкт, щодо якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу або, якщо таке рішення приймається відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» іншою уповноваженою особою, - підготувати проект рішення такої особи і передати його на розгляд цієї особи.

13.5 Установи і організації, передбачені частиною другою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку першого типу, і взяти участь в аукціоні на загальних підставах.

13.6 У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається - з особою, визначеною  Орендодавцем відповідно до  Порядку передачі майна в оренду.

13.7 Передача в оренду майна без проведення аукціону здійснюється виключно в ЕТС.

У разі надходження заяви про оренду від особи, яка має право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону, інформація про об’єкт, який передається в оренду, та укладений договір публікуються в ЕТС.

13.8  Порядок та умови передачі в оренду майна без проведення аукціону та основні вимоги до підприємств, установ і організацій, передбачених частиною другою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», визначаються Порядком передачі майна в оренду.

Белзька міська рада  може затвердити додаткові вимоги, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, передбачені частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

13.9 У період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), заклади охорони здоров’я комунальної власності будь-якої організаційно-правової форми, які не задіяні у наданні стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), та/або балансоутримувачі майна таких закладів, яке не використовується за призначенням, мають право на передачу в оренду комунального майна з метою його використання виключно для цілей боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), без проведення аукціону.

 1. Укладення договору оренди та внесення змін до нього.

 

14.1.Договір оренди майна комунальної власності Белзької міської ради Львівської області формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується  Белзькою міською радою за формою, згідно Додатку №2.

14.2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених Порядком передачі майна в оренду.

14.3 Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років.

14.4 Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати протягом строку його дії, крім випадків, визначених законодавством, з урахуванням вимог, передбачених Порядком передачі майна в оренду.

14.5 Усі договори оренди, а також зміни і доповнення до них підлягають публікації в ЕТС згідно з Порядком передачі майна в оренду.

 

 

 1. Орендна плата.

15.1 Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором.

15.2. Орендна плата визначається за результатами аукціону. У разі передачі комунального майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Белзькою міською радою, згідно Додатку №3.

15.3 Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

15.4 Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків провадження господарської діяльності.

15.5 Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається Белзькою міською радою.

 1. Порядок продовження договору оренди.

16.1 Продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону.

16.2. Без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які:

- укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами становить п’ять років або менше. Договори оренди строком на три роки і більше (без аукціону) підлягають нотаріальному посвідченню;

- укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- укладені без проведення аукціону з підприємствами, установами, організаціями, передбаченими частиною другою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» відповідно до вимог статті 15 цього Закону, крім випадків, передбачених абзацами одинадцятим та дванадцятим частини другої статті 15 цього Закону;

- укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений Белзькою міською радою згідно із законодавством.

16.3  Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

16.4 Рішення про продовження та рішення про відмову у продовженні  договору оренди комунального майна без проведення аукціону приймаються Орендодавцем.

16.5  Граничний строк прийняття рішень передбачених частиною четвертою статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», за умови їх прийняття Орендодавцем, становить 60 календарних днів з дати отримання заяви і документів від орендаря.

16.6 Рішення про продовження/відмову договору оренди комунального майна, приймається відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

16.7 Договори, що продовжуються відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» продовжуються на тих самих умовах, на яких були укладені, з урахуванням вимог цього Закону та Порядку передачі майна в оренду.

16.8 Орендар, який звертається із заявою про продовження договору зобов’язаний разом із такою заявою надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.

16.9 Після отримання заяви орендаря про продовження договору, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, Орендодавець згідно з  Порядком передачі майна в оренду приймає одне з таких рішень:

- про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем;

- про відмову у продовженні договору з підстав, передбачених ст. 19  Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

16.10 Зміст оголошення, особливості проведення аукціону на продовження договору оренди, порядок компенсації вартості невід’ємних поліпшень та застосування переважного права чинного орендаря на продовження договору оренди в ході аукціону визначаються Порядком передачі майна в оренду.

16.11 У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, проведеного згідно з частиною десятою Закону України «Про оренду державного та комунального майна», протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення аукціону та здіснюється проведення аукціону відповідно до статті 13 цього Закону.   

               

 1. Підстави для відмови у продовженні договору оренди

      Рішення про відмову у продовженні договору оренди може бути прийнято:

- у випадках, передбачених статтею 7  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- якщо орендоване приміщення необхідне для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю;

- якщо орендар, який бажає продовжити договір оренди майна в порядку, встановленому частиною другою статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», не надав звіт про оцінку об’єкта оренди у визначений Законом України «Про оренду державного та комунального майна» строк;

- якщо орендар порушував умови договору оренди та не усунув порушення, виявлені балансоутримувачем або орендодавцем у строк, визначений у приписі балансоутримувача та/або орендодавця;

- якщо орендар допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців;

- якщо орендар станом на дату довідки балансоутримувача, передбаченої частиною шостою статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», має заборгованість зі сплати орендної плати або не здійснив страхування об’єкта оренди, чи має заборгованість зі сплати страхових платежів.

 1. Передача майна, правонаступництво, страхування об’єкта оренди.

18.1 Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений договором оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі відповідного майна. Підписання актів приймання-передачі здійснюється відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

18.2 Орендар зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс - на користь орендодавця згідно з Порядком передачі майна в оренду.

18.3 У разі погіршення стану орендованого майна, його знищення або втрати орендар відшкодовує збитки, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Передача в оренду майна, що застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.

18.4 У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди, якщо інше не передбачено договором.

 1. Здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду.

19.1 Орендар комунального майна має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна. Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря і протягом 10 робочих днів може прийняти одне з таких рішень з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження Орендодавця:

- рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря;

- рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту.

19.2  Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди в порядку та межах, визначених Порядком передачі майна в оренду.

Рішення про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, приймається орендодавцем за умови наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди Орендодавця у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача.

19.3  Орендодавець розглядає клопотання орендаря про зарахування витрат орендаря на виконання ремонтних робіт і протягом 10 робочих днів з дати звернення орендаря може прийняти одне з таких рішень:

- надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати;

- відмова у наданні згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди.

19.4 Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» , становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна приймає Белзька міська рада за наявності письмової згоди балансоутримувача.

19.5 Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

19.6 Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;

- прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого частиною п’ятою статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

19.7 Рішення, що приймаються за результатами розгляду клопотання орендаря про здійснення поліпшень, ремонту майна, переданого в оренду, оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення згідно з Порядком передачі майна в оренду.

 1. Здійснення передачі майна в суборенду.

20.1 Орендар має право за письмовою згодою орендодавця з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження Орендодавця, передати в суборенду комунальне майно, за виключенням майна, отриманого таким орендарем без проведення аукціону (конкурсу), та якщо інше не передбачено договорами оренди, укладеними до моменту набрання чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

20.2 Строк надання майна в суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

20.3 Забороняється передача єдиних майнових комплексів у суборенду.

20.4 До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, встановлені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», крім випадків, визначених частиною шостою статті 22.

20.5 Майно не може бути передане в суборенду особам, які не відповідають вимогам до орендарів, встановлених частиною четвертою статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»..

20.6  Договори суборенди, укладені відповідно до статті 22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дати їх укладення згідно з Порядком передачі майна в оренду.

 1. Умови та правові наслідки припинення договору оренди.

21.1 Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його укладено;

- укладення з орендарем договору концесії такого майна;

- приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- припинення юридичної особи - орендаря або юридичної особи - орендодавця (за відсутності правонаступника);

- смерті фізичної особи - орендаря;

- визнання орендаря банкрутом;

- знищення об’єкта оренди або значне пошкодження об’єкта оренди.

21.2 Договір оренди може бути достроково припинений за згодою сторін. Договір оренди може бути достроково припинений за рішенням суду та з інших підстав, передбачених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» або договором.

21.3 У разі банкрутства орендар відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.

21.4  Договір оренди вважається припиненим в односторонньому порядку за умови встановлення факту надання орендарем недостовірної інформації про право бути орендарем відповідно до положень частин третьої і четвертої статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

       21.5  У разі припинення договору оренди орендар зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення договору повернути орендоване майно в порядку, визначеному договором оренди.

21.6 Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови, якщо вони можуть бути відокремлені від орендованого ним майна без заподіяння шкоди такому майну.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою Белзької міської ради, визначеного статтею 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендар має право на відшкодування своїх витрат у межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна згідно з Порядком передачі майна в оренду, якщо інше не визначено договором оренди.

Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди Белзької міської ради, компенсації не підлягає, такі поліпшення є, відповідно, комунальною власністю.

У разі припинення договору оренди у випадках припинення юридичної особи - орендаря або юридичної особи - орендодавця (за відсутності правонаступника), смерті фізичної особи - орендаря та дострокового припинення орендодавцем договору оренди в разі визнання орендаря банкрутом, знищення об’єкта оренди або його значного пошкодження вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає, такі поліпшення є, відповідно комунальною власністю.

21.7 Приватизація переданого в оренду комунального майна здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Порядок здійснення контролю за використанням майна, переданого в оренду.

22.1  Контроль за виконанням умов договорів оренди покладається на Орендодавця.

22.2  Контроль за використанням комунального майна покладається на балансоутримувачів.

22.3  Орендар на вимогу Орендодавця/балансоутримувача зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди.

22.4  Конкурсна комісія має право здiйснювати перевiрки виконання умов договорiв оренди майна Белзької міської ради Львівської області, за результатами якої складається акт перевірки.

22.5  Порушення умов договору оренди та суборенди є пiдставою для розiрвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 23.1 Внесення (включення) та опублікування інформації, оприлюднення Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, що передбачені статтями 5614частиною восьмою статті 15частиною шостою статті 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», здійснюються на офіційному вебсайті Орендодавця.

23.2 Договори оренди комунального майна, укладені до набрання чинності цього Положення, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

  до Положення про порядок передачі в оренду  майна, яке належить

                                                                                  до  комунальної власності Белзької міської ради Львівської області

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо проведення конкурсу

на право оренди комунального майна

 

   Конкурс проводиться шляхом проведення публічних торгів (аукціону) в електронній торговій системі.

 

І. Інформація про об’єкт Оренди:

1.1 Місцезнаходження об’єкта:

 

1.2.Найменування об’єкта:

 

1.3 Опис об’єкта :

 

1.4 Цільове призначення:

 

1.5 Орендодавець:

Виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області

36739391 код згідно з ЄДРПОУ

1.6 Контактний тел.

5-25-06 з 08.30 до 17.00 год.у  робочі дні

 

1.7 Електронна адреса:

belzec@ukr.net

1.8 Балансоутримувач:

 

1.9 Адреса балансоутримувача:

 

1.10 Телефон балансоутримувача:

 

1.11 Код згідно з ЄДРПОУ балансоутримувача:

 

1.12 Електронна адреса балансоутримувача:

 

ІІ. Інформація про аукціон:

2.1 Спосіб проведення аукціону:

 

2.2 Строк оренди:

 5 років, або менше,якщо потенційним орендарем заявлений менш тривалий строк

Орендар має право здавати майно в суборенду, особам, які відповідають статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» за письмовою згодою орендодавця (згідно ст.22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»)

2.3 Додаткові умови:

- відшкодування витрат на користь балансоутримувача за проведення оцінки майна у розмірі ________ грн.., у тому числі ______ грн.. ПДВ на поточний рахунок балансоутримувача

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(вказати реквізити банку)

- страхування орендованого майна на користь балансоутримувача;

- оплата комунальних послуг за договором з постачальником таких послуг;

-

2.4 Дата та час проведення аукціону з умовами

*Визначається конкурсною комісією

 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначенні частиною четвертою статті 4 Закону України «Про оренду державного і комунального майна»

2.5 Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни

(подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку з 19.30 до 20.30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону

2.6 Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій

встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону

2.7. Стартова орендна плата для участі в електронному аукціоні         (з ПДВ):

 

2.7.1 Розмір гарантійного внеску (грн.):

 

2.7.2 Розмір реєстраційного внеску (грн.):

 

2.7.3. Крок аукціону (1% від стартової орендної плати грн.)

 

2.8 Стартова орендна плата для участі в електронному аукціоні із зниженням стартової орендної плати  (з ПДВ)

 

2.8.1 Розмір гарантійного внеску (грн.)

 

2.8.2 Розмір реєстраційного внеску (грн.)

 

2.8.3 Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової орендної плати (1% від стартової орендної плати грн.)

 

2.9 Стартова орендна плата для участі на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій (з ПДВ)

 

2.9.1 Розмір  гарантійного внеску (грн.)

 

2.9.2 Розмір реєстраційного внеску (грн.)

 

2.9.3 Крок аукціону на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій (1% від стартової оорендної плати грн.)

 

 

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків.

ІІІ. Додаткова інформація:

Для участі в аукціоні з оренди майна гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у

аукціоні

Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про оренду державного і комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483 «деякі питання оренди державного та комунального майна» та Регламентом роботи електронної торгової системи.

     «ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення необхідного ремонту за письмовим дозволом БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та  ОРЕНДОДАВЦЯ шляхом прийняття рішення Белзькою міською радою щодо згоди на проведення невiд’ємних полiпшень.

  

3. Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним поданого цінову пропозицію, протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

- укладає договір оренди об’єкта з орендодавцем, балансоутримувачем протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з оренди того самого об’єкта, а також сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика , через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні.

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів в національній валюті №_____________________________________

______________________________________________________________________________

 

4. Час і місце проведення огляду об’єкта:

 Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником ______________ -балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: ____________

з 10.00 до 16.00 год. у робочі дні.

 

5. Технічні реквізити оголошення:

Період між електронним аукціоном з умовами та електронним аукціоном із зниженням стартової ціни, між електронним аукціоном із зниженням стартової ціни та електронним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 календарий день з дати публікації відповідного оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС «Prozorro.Продажі».

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Протокол засідання конкурсної комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупівель та конкурсу з оренди комунального майна  від ___________202_р. № ____

6. Перелік документів:

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, повинні відповідати вимогам ст.4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»

Для участі в аукціоні потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні, вимоги до якої встановлюються адміністратором ЕТС, в електронній формі.

 

До заяви додаються такі документи:                   

1). для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2). для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу;

3). для потенційних орендарів - юридичних осіб:                - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності;

4). документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

(Примітка: Посилання на перелік авторизованих майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 ).

 

 

Також додати фотофіксацію об’єкту оренди та його поверховий план.

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

  до Положення про порядок передачі в оренду  майна, яке належить

                                                                                  до  комунальної власності Белзької міської ради Львівської області

 

                                                                                         

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди майна, що належить до комунальної власності Белзької
міської ради Львівської області

 

    місто Белз

"___" ____________ 20__ року

     

 

__________________________________________________________________________________,
                                     (повне найменування орендодавця)

надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі__________________________________________________ ,
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі _______________________________________________________________,                         (назва документа, що визначає статус)

з однієї сторони, та _______________________________________________________________,
                                             (повне найменування орендаря)

надалі - ОРЕНДАР, в особі_________________________________________________________ ,
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі_______________________________________________________________,
                                                                   (назва документа, що визначає статус)                                   з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  ОРЕНДОДАВЕЦЬ   на   підставі  рішення  Белзької  міської  ради Львівської області,  протоколу конкурсної комісії про передачу майна в оренду _______________________________________________________________________          ___________________________________    (повна назва та реквізити рішення)                
                                                                                                                                                                  передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ; майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності Белзької міської ради; далі - об'єкт оренди, яке знаходиться за адресою або специфікація у разі оренди  іншого  індивідуально  визначеного  майна:  вулиця,    проспект,  площа, _____________________________, буд.,  корп. ______, для
_______________________________________________________________________________
     (цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо)

1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом оренди.

 

 1. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

2.1. Об'єктом оренди є:

 - цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;
 -     нежиле приміщення, будівля, споруда (залишити потрібне) загальною площею ___________ кв. м, в т. ч. на ___ поверсі _______ кв. м, у напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, на горищі ______ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору;
 -   устаткування, інвентар та інше майно (за наявності) згідно з переліком, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Вартість об'єкта оренди згідно із затвердженим актом оцінки майна або балансова вартість майна станом на "___" ____________ 20__ року становить
______________________________________________________________ грн.__________коп.
                                                              (сума прописом)

2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначаються в акті приймання-передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.4. Об'єкт оренди належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області і знаходиться на балансі
______________________________________________________________________
                                                                                     (повна назва підприємства)

3.ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку орендної плати за користування майном Белзької міської ради Львівської області.

Розмір орендної плати згідно з розрахунком орендної плати, протоколом протоколом конкурсної комісії, рішення Белзької міської ради, (залишити потрібне) на дату підписання Договору, за перший місяць оренди становить без ПДВ: _____________________________________________________________грн. __________ коп. складає_____________________________________________________грн. __________ коп.
                                                      (сума прописом)                                                                                                                               .  3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць, опублікованому у поточному місяці.

     3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном Белзької міської ради Львівської області, відповідних цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

     3.4. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

  3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ,
____________________________________________________________________________________
(повна назва, платіжні та поштові реквізити)
_____________________________________________________________________починаючи з дати підписання акта приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

    3.6. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не пізніше останнього календарного дня поточного місяця.

     3.7. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з ОРЕНДОДАВЦЕМ або організаціями, що надають такі послуги. (*)

     3.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики розрахунку орендної плати.

     3.9. ОРЕНДАР має право звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан об'єкта оренди не з вини ОРЕНДАРЯ.

     3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за один місяць. ОРЕНДАР сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору.                                                Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

 1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору з додатками передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди. Акт приймання-передачі об'єкта оренди підписується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та підприємством.

У разі відмови ОРЕНДАРЯ від підписання акта приймання-передачі протягом 20 днів з дати отримання акта від ОРЕНДОДАВЦЯ договір припиняє свою дію.

 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

 

 

4.3. ОРЕНДАР зобов'язаний при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

 

4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити розслідування випадків пожеж та подавати ОРЕНДОДАВЦЮ відповідні документи розслідування.

 

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.

 

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.

 

4.7. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР не менш ніж за 1 місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

4.8. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями. (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія, вивіз сміття і т. п.), за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання, та пропорційну орендованій площі частку витрат на утримання прибудинкової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж.

 

У місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом. (*)

 

4.9. У разі, якщо об'єктом оренди є об'єкт культурної спадщини чи його частини, ОРЕНДАР зобов'язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. (*)

 

4.10. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом десяти календарних днів, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь строк дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому полісі) балансоутримувач повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.

 

4.11. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі прийняття рішення щодо нього про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації або порушенні щодо нього справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

 

4.12. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін.

 

4.13. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ. (*)

 

4.14. ОРЕНДАР після припинення дії договору оренди зобов'язаний протягом 30 календарних днів передати майно по акту приймання-передачі ОРЕНДОДАВЦЮ. Акт приймання-передачі об'єкта оренди підписується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ. У разі невиконання цього пункту ОРЕНДАР сплачує неустойку у подвійному розмірі орендної плати.

 

 1. ПРАВА СТОРІН

 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та відповідні структурні підрозділи виконкому мають право проводити необхідний огляд та перевірку виконання ОРЕНДАРЕМ умов договору. В процесі перевірки виконання умов договору оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

 

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право відмовитися від договору та вжити необхідних заходів для примусового виселення ОРЕНДАРЯ.

 

           5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення необхідного ремонту за письмовим дозволом БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та ОРЕНДОДАВЦЯ шляхом прийняття рішення Белзькою міською радою щодо згоди на проведення невiд’ємних полiпшень.

          ОРЕНДАР на час проведення ремонту може отримати пільгову орендну ставку для часткової компенсації своїх витрат на ремонт з урахуванням вимог Договору.(*)

 

5.4. ОРЕНДАР після закінчення строку дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії Договору за умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором. На момент продовження договору оренди акт приймання-передачі приміщення не оформляється .

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.(*)

 

6.2. У разi несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо вiд орендної плати пеню. Розмiр пенi визначається у договорi оренди вiдповiдно до чинного законодавства України. Пеня стягується до мiського бюджету i орендодавцю у спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 17 Методики розрахунку i порядку  використання  плати за оренду  майна, що  належить до  власностi  Белзької міської територiальної громади.

 

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він компенсує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

 

6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування до підписання акту приймання-передачі об'єкта оренди.

 

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальності не несе.

 

6.7. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін або за рішенням суду.

 

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

 

6.9. В разі наявності у будівлі або споруді кількох ОРЕНДАРІВ, ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території. (*)

 

 1. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

 

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

7.2. ОРЕНДАР має право протягом дiї Договору до передачi об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свiй рахунок проводити необхiдний поточний ремонт об'єкта оренди (фасаду будинку, покрiвлi, орендованих примiщень, мiсць спiльного користування, системи опалення, водопостачання та водовiдведення). (*).

 

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. (*)

 

7.4. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють листом ОРЕНДОДАВЦЯ, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання робіт. (*)

 

7.5. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку. (*)

 

7.6. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням усіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

 

7.7. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами п. 7.2 цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Белзької міської ради Львівської області за винятком приватизації, продажу або іншого відчуження об'єкта оренди ОРЕНДАРЮ.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

 

8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, без дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ та погодження конкурсної комісії.

Порушення цієї умови Договору є підставою для дострокового розірвання цього Договору в установленому порядку.

 

8.2. Рішення про передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду надається ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку.

 

8.3. Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим призначенням, обумовленим п. 1.1 цього Договору.

 

8.4. Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, ремонті і технічному обслуговуванні будівлі, у т. ч.: ремонті покрівлі, фасаду будинку, інженерного обладнання внутрішньобудинкових систем і зовнішніх інженерних мереж; вивіз сміття; благоустрої та санітарному утриманні прибудинкової території визначається окремим договором, який укладається з підприємством або іншою експлуатуючою організацією. (*)

 

8.5. У разі виявлення факту використання об'єкта оренди не за цільовим призначенням, договір підлягає розірванню, при цьому ОРЕНДАР зобов'язаний додатково сплатити суму коштів, розмір яких становить різницю між орендною платою за фактичне використання об'єкта оренди, встановленою перевіркою та орендною платою, визначеною цим договором за весь період оренди з початку дії цього договору.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

 

9.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

 

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

 

9.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 5.2 цього Договору.

 

9.4. Договір припиняється в разі:

- припинення у разі ліквідації ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;

- невиконання або систематичного неналежного виконання істотних умов договору;

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ);

- банкрутства ОРЕНДАРЯ;

- загибелі об'єкта оренди;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених законом.

 

9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

 

9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

 

9.7. Цей Договір складений в двох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ та ОРЕНДАРЯ. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

_____________________________________
(повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок N _____________________________________

Код ЄДРПОУ _____________________________________

тел. _________________ факс
_____________________________________
                              (посада керівника)

______________________________________
                          (підпис керівника, дата)

                                         (П. І. Б. керівника)

М. П.                                                                            

 

(*) – пункт застосовується у разі оренди нерухомого майна

 

 

ОРЕНДАР

 

___________________________________
(повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок N ___________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________

тел. _________________ факс
___________________________________
                               (посада керівника)

______________________________________________
                         (підпис керівника, дата)

(П. І. Б. керівника)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

  до Положення про порядок передачі в оренду  майна, яке належить

                                                                                  до  комунальної власності Белзької міської ради Львівської області

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати  та порядок її використання за комунальне майно                                                 Белзької міської ради Львівської області

 1. Ця Методика встановлює механізм визначення розміру плати за оренду майна яке належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі - Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” та Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності Белзької міської ради Львівської області  (далі - Положення)

2.Розмір орендної плати визначається:

-у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону-відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;

-у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону-згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньо будинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо) та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язується надавати орендарю комунальне підприємство, організація, установа, на балансі яких перебуває це майно.

 1. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.
 2. У разі оренди нерухомого майна без проведення аукціону (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

де

 

- розмір річної орендної плати, гривень;

   

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 або додатком 2.

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

 

де

 

- розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 1. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

 

де

 

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

 1. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати за формулою:

 

де

 

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

G

- кількість днів у місяці фактичного користування;

- кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

 1. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

 

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

   

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

   

- орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

де

 

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3 до Методики затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 1. Вартість об'єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс; об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадків, визначених цим пунктом.

Орендар, визначений за результатами аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

Орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону (перше продовження договору оренди), зобов’язаний надати балансоутримувачу звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря згідно з Порядком передачі майна в оренду як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.

Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 1. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 2. До договорів оренди, що продовжуються вперше, у тому числі з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги застосовуються орендні ставки згідно з додатком 2 до цієї Методики.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті  15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати.

 1. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

Пенсійному фонду України та його органам;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Структурним підрозділам, виконавчим органам  Белзької міської ради, установам і організаціям, які повністю або частково фінансуються з бюджету Белзької міської ради Львівської області.  

Комунальним закладам охорони здоров'я, комунальним некомерційним підприємствам.

Комунальним підприємствам Белзької міської ради Львівської області.

АТ «Укрпошта» для розміщення відділень поштового зв’язку.

Орендна плата у розмірі 1 гривні не застосовується для орендарів у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення..

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків балансової вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

 1. Якщо орендна плата визначена на підставі Методики (крім пункту 13 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.
 2. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 13  Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

 1. Плата за оренду комунального майна Белзької міської ради Львівської області спрямовується до мiського бюджету у повному розмiрi:

-  за цiлiснi майновi комплекси пiдприємств, їх структурних пiдроздiлiв;

- за майно, що не ввiйшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесi приватизацiї;

- за нерухоме майно пiдприємств, органiзацiй.

 

Орендна плата спрямовується комунальним пiдприємствам, установам у повному розмiрi:

        -   за окреме iндивiдуально визначене майно, крiм нерухомого;

        - за нерухоме майно бюджетних установ, лiкувальних некомерцiйних пiдприємств.

 

 1. Додатки 1 та 2 до цієї Методики застосовуються до договорів оренди, що укладаються або продовжуються після набрання чинності цією Методикою.

 

 

 

 

Додаток 1
до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди комунального майна

Орендарі

Орендна ставка, відсотків

 

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

 

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

10

 

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

 

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

 

5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів

4

 

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

 

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

 

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

3

 

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка)

3

 

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

3

 

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

3

 

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

3

 

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

3

 

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету

3

 

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

3

 

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики)

3

 

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я

3

 

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

1

 

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

1

 

20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

 

21. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

 

22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

4

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

 

23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

 

24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

 

 

 

 

 

 

Примiтка.

Ставка за використання мiсць загального користування застосовується у розмiрi 20 вiдсоткiв від ставки основного виду діяльності.

         

 

 

Додаток 2
до Методики

 

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше

 

Орендна ставка, вiдсоткiв 

Цiлiснi майновi комплекси комунальних пiдприємств:

 10

 

Використання орендарем нерухомого майна за цiльовим призначенням 

Орендна ставка, вiдсоткiв

1. Розмiщення казино, iнших гральних закладiв, гральних автоматiв 

100

2. Розмiщення пунктiв продажу лотерейних бiлетiв, пунктiв обмiну валюти

45

3. Розмiщення: 

40

фiнансових установ, ломбардiв, бiрж, брокерських, дилерських, маклерських, банкоматiв

 

ресторанiв з нiчним режимом роботи

 

торговельних об'єктiв з продажу ювелiрних виробiв, виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, антикварiату, зброї

 

офiсних примiщень операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

4. Розмiщення: 

30

виробникiв реклами

 

салонiв краси

 

торговельних об'єктiв з продажу автомобiлiв

 

зовнiшньої реклами на будiвлях i спорудах

 

5. Органiзацiя концертiв та iншої видовищно-розважальної дiяльностi

25

6. Розмiщення суб'єктiв господарювання, що провадять туроператорську та турагентську дiяльнiсть, готелiв

22

7. Розмiщення суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з ремонту об'єктiв нерухомостi

 

21

8. Розмiщення: 

20

клiрингових установ

 

майстерень, що здiйснюють технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

 

майстерень з ремонту ювелiрних виробiв

 

ресторанiв

 

приватних закладiв охорони здоров'я

 

суб'єктiв господарювання, що дiють на основi приватної власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичної практики

 

розмiщення торговельних об'єктiв з продажу окулярiв, лiнз, скелець

 

суб’єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та оподаткування

 

редакцiй засобiв масової iнформацiї: 

 

- рекламного та еротичного характеру 

 

- тих, що заснованi в Українi мiжнародними органiзацiями або за участю юридичних чи фiзичних осiб iнших держав, осiб без громадянства 

 

- тих, де понад 50 вiдсоткiв загального обсягу випуску становлять матерiали iноземних засобiв масової iнформацiї 

 

- тих, що заснованi за участю суб'єктiв господарювання, одним iз видiв дiяльностi яких є виробництво та постачання паперу, полiграфiчного обладнання, технiчних засобiв мовлення 

 

9. Розмiщення: 

18

крамниць-складiв, магазинiв-складiв

 

турбаз, мотелiв, кемпiнгiв, лiтнiх будиночкiв

 

торговельних об'єктiв з продажу: 

 

 непродовольчих товарiв, алкогольних та тютюнових виробiв

 

- промислових товарiв, що були у використаннi

 

- автотоварiв

 

- вiдео- та аудiопродукцiї

 

  офiсних примiщень, крiм офiсних примiщень операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

  антен

 

технiчних засобiв i антен операторiв телекомунiкацiй, якi надають послуги рухомого (мобiльного) зв’язку, операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги доступу до Iнтернету

 

 рiєлторських контор (агентств нерухомостi)

 

10. Розмiщення фiзкультурно-спортивних закладiв, дiяльнiсть яких спрямована на органiзацiю та проведення занять рiзними видами спорту:

10.1 Розмiщення у пiдвальних примiщеннях фiзкультурно-спортивних закладiв, дiяльнiсть яких спрямована на органiзацiю та проведення занять рiзними видами спорту:

         

7

 

1

11. Розмiщення: 

15

суб'єктiв господарювання, що надають послуги, пов'язанi з переказом грошей

 

бiрж, що мають статус неприбуткових органiзацiй

 

кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiїв, що здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

ветеринарних лiкарень (клiнiк), лабораторiй ветеринарної медицини

 

суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з органiзацiї шлюбних знайомств та весiль

 

складiв

 

суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть з вирощування квiтiв, грибiв

 

вiддiлень банкiв на площi, що використовуються для здiйснення платежiв за житлово-комунальнi послуги

 

12. Розмiщення: 

13

закладiв ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централiзовано для споживання в iнших мiсцях

 

суб'єктiв господарювання, що надають послуги з утримання домашнiх тварин

 

 

 

13. Розмiщення: 

12

суб'єктiв господарювання, що дiють на основi приватної власностi i надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових вiдправлень (кур'єрська служба)

 

стоянок для автомобiлiв

 

14. Розмiщення: 

10

комп'ютерних клубiв та iнтернет-кафе

 

ветеринарних аптек 

 

приватних навчальних закладiв 

 

шкiл, курсiв з навчання водiїв автомобiлiв

 

торговельних об'єктiв з продажу книг, газет i журналiв, виданих iноземними мовами

 

суб'єктiв господарювання, що здiйснюють проектнi, проектно-вишукувальнi, проектно-конструкторськi роботи 

 

редакцiй засобiв масової iнформацiї, крiм зазначених у пунктi 8 Методики та пунктi 8 цього додатка 

 

iнформацiйних агентств

 

суб’єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi права (у тому числi адвокати, адвокатськi об’єднання, адвокатськi бюро, адвокатськi колегiї)

 

    аптек

 

    комп’ютерної томографії

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарiв без здiйснення торгiвлi 

10

16. Розмiщення торговельних автоматiв, що вiдпускають продовольчi товари 

9

17. Розмiщення: 

8

кафе, барiв, закусочних, кафетерiїв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

торговельних об'єктiв з продажу продовольчих товарiв, крiм товарiв пiдакцизної групи

 

18. Розмiщення: 

7

торговельних об'єктiв з продажу ортопедичних виробiв;

 

ксерокопiювальної технiки для надання населенню послуг iз ксерокопiювання документiв

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукцiї, виробленої в Українi

7

20. Розмiщення: 

6

їдалень, буфетiв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи

 

фiрмових магазинiв вiтчизняних промислових пiдприємств-товаровиробникiв, крiм тих, що виробляють товари пiдакцизної групи

 

торговельних об'єктiв з продажу полiграфiчної продукцiї та канцтоварiв, лiцензованої вiдео- та аудiопродукцiї, що призначається для навчальних закладiв

 

   21. Розмiщення: 

5

оздоровчих закладiв для дiтей та молодi

 

санаторно-курортних закладiв для дiтей

 

державних навчальних закладiв, що частково фiнансуються з державного бюджету, та навчальних закладiв, що фiнансуються з мiсцевого бюджету

 

торговельних об'єктiв з продажу книг, газет i журналiв, виданих українською мовою

 

пралень загального користування

 

суб'єктiв господарювання, що здiйснюють побутове обслуговування населення

 

гаражiв

 

виробництва

 

 саун, турецьких лазень, солярiїв, кабiнетiв масажу, тренажерних залiв

 

22. Розмiщення: 

4

громадських вбиралень

 

камер схову 

 

видавництв друкованих засобiв масової iнформацiї та видавничої продукцiї, що видаються українською мовою

 

     тенісних кортів,  ковзанок

 

23. Розмiщення: 

3

аптек на площi, що використовується для виготовлення лiкiв за рецептами

 

суб'єктiв господарювання, що надають ритуальнi послуги

 

науково-дослiдних установ, крiм бюджетних

 

24. Розмiщення: 

2

органiзацiй, що надають послуги з нагляду за особами з фiзичними чи розумовими вадами

 

бiблiотек, архiвiв, музеїв, крiм музеїв, якi утримуються за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв

 

дитячих молочних кухонь

 

25. Розмiщення: 

1

їдалень, буфетiв, якi не здiйснюють продаж товарiв пiдакцизної групи, у навчальних закладах та закладах охорони здоров'я

 

закладiв соцiального захисту для бездомних громадян, безпритульних дiтей та установ, призначених для тимчасового або постiйного перебування громадян похилого вiку та iнвалiдiв 

 

державних та комунальних позашкiльних навчальних закладiв (крiм оздоровчих закладiв для дiтей та молодi) та дошкiльних навчальних закладiв

 

26. Розмiщення транспортних пiдприємств з: 

 

перевезення пасажирiв 

15

перевезення вантажiв 

18

27. Розмiщення творчих спiлок, полiтичних партiй, громадських, релiгiйних, благодiйних органiзацiй, громадських органiзацiй iнвалiдiв на площi, що не використовується для провадження пiдприємницької дiяльностi i становить: 

 

0,1

28. Розмiщення:

 

- вiддiлiв державних цiльових фондiв

3

29. Iнше використання нерухомого майна 

15

30. Розмiщення приміщень (крім підвальних) на комунальних ринках

50

Примiтка.

Ставка за використання мiсць загального користування застосовується у розмiрi 20     

вiдсоткiв від ставки основного виду діяльності.

 

         

       Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу другого частини другої статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених пунктом 157 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р.№ 483.

 

Приєднані файли
№644 про затв Положення передачі в оренду майна.doc