№1264.Про затвердження Положення про старосту та Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у Белзькій міській територіальній громадіБЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 чергова сесія   VІII  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

  листопада  2023 року                            м.Белз                                            № _____

 

Про затвердження Положення про старосту

та Порядку проведення громадського

обговорення кандидатури старости у

Белзькій міській територіальній громаді

 

З метою організації роботи старости, забезпечення представництва жителів сільських населених пунктів Белзьської міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань регламенту,законності, соціального захисту та медицини, Белзька  мiська рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:

1.1. Положення про старосту Белзької міської територіальної громади, згідно з додатком 1 (додається).

1.2. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Белзькій міській територіальній громаді, згідно з додатком 2 (додається).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту,законності, соціального захисту та медицини.

 

 

 

 

Мiський  голова                                                                          Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішенням Белзької міської ради

Львівської області № від

 

Положення про старосту Белзької міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про старосту Белзької міської територіальної громади (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших актів законодавства та визначає права і обов’язки старости, порядок його затвердження та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости у межах старостинського округу на території Белзької міської територіальної громади.

1.2 Старостинський округ – частина території Белзької міської територіальної громади, на якій розташовані один або декілька сільських населених пунктів, з кількістю населення не менше 500 чоловік, визначена міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

1.3. Для кожного старостинського округу виготовляються відповідні печатки та штампи, які передаються відповідному старості або іншій відповідальній особі старостинського округу для використання.

1.4 Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими актами законодавства України, рішеннями Белзької міської ради та цим Положенням.

1.5. Староста затверджується в округах, утворених Белзькою міською радою Львівської області.

1.6. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та

«Про запобігання корупції».

1.7. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

 1. Порядок затвердження старости

2.1 Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Белзькою міською радою Львівської області на строк її повноважень за пропозицією Белзького міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

 • Особа, що затверджується на посаду старости, повинна бути дієздатним громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку, вільно володіти державною мовою.
 • Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

 

з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів.

 • За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури старости складається протокол.

2.5 Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости затверджує Белзьська міська рада Львівської області.

2.6.Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана Белзькою міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження у цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.

 1. Права та обов’язки
  • Права старости:
   • представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
   • брати участь у засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу, та засіданнях виконавчого комітету міської ради;
   • має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
   • сприяти жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням міської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі утворення такого центру);
   • брати участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
   • брати участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
   • вносити пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
   • брати участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
   • брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
   • брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;
   • отримувати безоплатно від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
   • сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;
   • сприяти проведенню контрольних заходів (фінансового контролю, інспектування, перевірок) відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);
   • контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;
   • здійснювати контроль за раціональним використанням енергоносіїв в межах відповідного старостинського округу;

 

 • звертатися до уповноважених органів у разі виявлення порушень закону, громадського порядку на території відповідного старостинського округу;

 

 • ініціювати участь в реалізації інвестиційних проектів на території відповідного старостинського округу.

3.2. Обов’язки старости:

 • дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Белзької міської територіальної громади, регламентів Белзької міської ради та виконавчого комітету, ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами та членами громади;
 • брати участь в організації та проведенні зборів жителів старостинського округу та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до їх порядку денного, організовувати виконання рішень жителів старостинського округу та здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід і результати виконання рішень зборів перед жителями старостинського округу;
 • сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально- економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;
 • вести прийом жителів у межах старостинського округу згідно з визначеним графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;
 • вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
 • приймати від жителів у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;
 • здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
 • здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі і додержання тиші в громадських місцях тощо;
 • подавати пропозиції виконавчим органам міської ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до прогнозу місцевого бюджету та о госп бюджету територіальної громади, програмних документів на середньостроковий період у частині питань, що стосуються відповідного старостинського округу;
 • контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;
 • сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;
 • надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань і повноважень;
 • не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;
 • звітувати про свою роботу перед міською радою, жителями відповідного старостинського округу;
 • дотримуватися правил службової етики;
 • виконувати доручення міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, звітувати про їх виконання;
 • вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;
 • надавати фізичним та юридичним особам, які проживають/розташовані або мають майно на території відповідного старостинського округу на їх вимогу довідки, перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету;
 • шанобливо ставитися до жителів села (сіл, селищ) відповідного старостинського округу та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;
 • здійснювати заходи із ведення о господарських обліку (в тому числі подання статистичної звітності) на території старостинського округу, раз на рік проводити звірку о господарських книг обходом господарств;
 • вчиняти за заявами осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (в обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства) у порядку та у спосіб, визначений Законом.
 • здійснювати збір та обробку інформації про стан техногенної і пожежної безпеки на території старостинського округу;
 • забезпечувати належну комунікацію з виконавчими органами міської ради, надавати на їх запит оперативну інформацію про стан справ, брати участь у підготовці аналітичних і організаційно-розпорядчих документів;
 • завіряти власний підпис гербовою печаткою.
 • На старост, як посадових осіб органів місцевого самоврядування, повкладаються повноваження щодо:

-вчинення нотаріальних дій;

- складання адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою;

-ведення Реєстру громади;

- організації та здійснення заходів із ведення погосподарського обліку на території старостинського округу;

-здійснення функції адміністратора відділу «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Белзької міської радиЛьвівської області та виконання окремих завдань адміністратора, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг;

- забезпечення та організація виявлення дітей, що проживають на території старостинського округу, та перебувають у складних життєвих обставинах, випадків жорстокого поводження з ними, виникнення безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю, надання таким дітям допомоги в межах повноважень, та своєчасного інформування про них відповідних суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей;

- забезпечення та організація виявлення дітей, що проживають на території старостинського округу, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, та інформування відповідних служб, органів; забезпечення та організація виявлення на території старостинського округу осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціального захисту, а також інформування про них відповідних суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту;

- складання акту матеріально-побутового забезпечення умов проживання малозахищених осіб;

- участь спільно з уповноваженими органами у проведенні перевірок умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників; та інших питань.

 

 1. Порядок припинення повноважень старости.
  • Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень Белзької міської ради, за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.
  • Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:
 • його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);
 • припинення його громадянства України;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 • набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • відкликання з посади за народною ініціативою;
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • його смерті.
  • Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости міська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
  • У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) повноваження старости на території відповідного старостинського округу може бути покладено розпорядженням міського голови на іншу посадову особу, в тому числі й на іншого старосту. Обсяг і порядок здійснення таких повноважень визначається розпорядженням міського голови.

 

 1. Організація діяльності старости

5.1.Місце роботи старости визначається в населеному пункті, який є адміністративним центром старостинського округу. Режим роботи старости відповідає режиму роботи у міській  раді.

 • Графік прийому жителів старостою затверджується міським головою.

5.3.Матеріально-технічне, інформаційно- методичне забезпечення та фінансове забезпечення діяльності старости виконавчий комітет міської ради.

 

 1. Підзвітність, підконтрольність і відповідальність старости
  • При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та жителями відповідного населеного пункту.
  • Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед міською радою, жителями старостинського округу. 3.Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті Белзької міської ради та розміщуються у приміщеннях комунальної власності на території відповідного старостинського округу не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.

6.4. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

Міський голова                                                                       Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Белзької міської ради

Львівської області №____ від_____

 

Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Белзькій міській територіальній громаді

 

 1. Загальні положення
  • Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости Белзької міської територіальної громади (далі – порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  • Цей порядок визначає основні вимоги до організації і проведення громадського обговорення щодо врахування громадського інтересу при визначенні кандидатури старости у старостинських округах Белзької територіальної громади (далі – громадське обговорення).
  • Громадське обговорення проводиться з метою залучення жителів старостинських округів Белзької міської територіальної громади до участі у реалізації в обговоренні кандидатури старости, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про кандидатів на старосту, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Белзької міської ради.
  • Предметом громадського обговорення є погодження жителями старостинського округу Белзької міської територіальної громади кандидатури старости для затвердження міською радою.
  • Проведення громадського обговорення повинно сприяти налагодженню системного діалогу Белзької міської ради і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з питання затвердження старости з урахуванням думки громадськості.

 

 1. Організація проведення громадського обговорення
  • Проведення громадського обговорення проводиться за пропозицією Белзького міського голови.
  • Пропозиція Белзького міського голови про проведення громадського обговорення визначається відповідним розпорядженням.
  • У розпорядженні про проведення громадського обговорення вказуються: старостинський округ, на території якого проводяться громадське обговорення; прізвище, ім’я, по-батькові кандидатури старости; термін громадського обговорення щодо кандидатури старости, а також інша інформація за необхідності.
  • Для проведення громадського обговорення розпорядженням Белзького міського голови утворюється комісія з проведення громадського обговорення кандидатури старости Белзької міської територіальної громади (далі – комісія) у складі не менше 5-ти осіб.
  • Засідання комісії проводяться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 складу комісії.
  • Рішення комісії є протокольним та вважаються прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Протокол комісії підписується головою та усіма присутніми членами комісії.
  • Громадське обговорення кандидатури старости відбувається у формі проведення консультацій з громадськістю. Консультації з громадськістю проводяться у формі вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом зібрання підписних листів.

2.8 Громадське обговорення триває протягом 30 календарних днів з дня винесення розпорядження      міського      голови      про      проведення      громадського      обговорення.

 • Участь у громадському обговоренні за кандидата на старосту є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у ньому. Застосування примусу, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному волевиявленню, забороняється.
 • Участь у  громадському обговоренні    кандидата на старосту можуть брати жителі

відповідного старостинського округу, які є громадянами України, мають право голосу на виборах та зареєстровані на території відповідного старостинського округу.

 • Вивчення думки мешканців старостинського округу щодо кандидатури старости проводиться шляхом зібрання підписних листів, форма яких затверджується Комісією.
 • Житель відповідного старостинського округу може віддати свій голос на підтримку кандидатури старости один раз протягом терміну громадського обговорення.
 • Громадське обговорення за кандидата на старосту здійснюється у місцях визначених Комісією.
  • Вивчення громадської думки може проводиться шляхом відвідування місць проживання громадян старостинського округу або у публічних місцях на території старостинського округи, визначених Комісією та у визначений час.
 • Інформація про проведення громадського обговорення доводиться до відома громадян шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень, офіційному сайті Белзької міської ради. Також інформація може бути розміщена в соціальних мережах, тощо.
 • Жителі округу проставляють підпис в підписному листі за умови представлення паспорта громадянина України.
 • Підрахунок голосів в підписних листах здійснюється комісією.
 • Результати опитування вносяться в протокол засідання комісії.
 • Якщо за результатами вивчення думки мешканців кандидатура старости отримала достатню підтримку, інші форми консультацій з громадськістю не проводяться.
 • Якщо за результатами вивчення думки кандидатура старости не отримала необхідну підтримку голосів то додатково проводяться громадські слухання. Громадські слухання проводяться протягом 2-х тижнів після завершення опитування громадян відповідного старостинського округу.
 • Час та місце проведення громадських слухань визначається Комісією.
 • Інформація про проведення громадських слухань доводиться до відома громадян під час проведення опитування та/або шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень і офіційному сайті Белзької міської ради та в інший спосіб.
 • Під час проведення громадських слухань проводиться засідання комісії, яке протоколюється.
 • Громадяни старостинського округу, які з певних причин не були опитані, мають право підписати підписні листи під час громадських слухань.
 • Під час проведення громадських слухань може заслуховуватись кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.
 • Результати громадських слухань зазначаються в протоколі громадських слухань.
 • Рішення прийняті під час громадських слухань, вносяться в протокол засідання комісії.
 • Підписні листи на підтримку кандидата є частиною протоколу, додаються до нього та обов’язково мають містити: прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, паспортні дані, адресу реєстрації, підпис.

 

 1. Встановлення результатів громадського обговорення
  • Встановлення результатів громадського обговорення здійснює Комісія на підставі підписних листів за кандидатуру старости у відповідному старостинському окрузі.
  • Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:
   • з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.
   • з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів.
  • Кандидатура старости, яка в результаті громадського обговорення не отримала достатньої кількості голосів жителів старостинського округу, вважається не погодженою і не може подаватися міським головою на затвердження міської ради.

 

 • У випадку, передбаченому п. 3.3 цього Положення, проводиться повторне громадське обговорення.
 • За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури старости Комісія складає протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення, які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
 • Міський голова відповідно до результатів голосування та з врахуванням п. 3.2 цього Порядку подає на затвердження міської ради на найближчому пленарному засіданні кандидатуру старости у відповідному старостинському окрузі.
 • Рішення міської ради про затвердження кандидатури старости приймається більшістю від загального складу ради.
 • Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження у цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної міської ради.

 

 

Міський голова                                                                       Оксана БЕРЕЗА

 

 
Приєднані файли
№1264 Положення про старосту, обговорення старости.doc