№1278.Про затвердження Програми розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки 

                               проєкт

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       чергова сесія VIІІ скликання

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                     2023 року             м.Белз                                      №

                                                                                                          

 

Про затвердження Програми розвитку

туризму Белзької міської територіальної

громади на 2023-2024 роки

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області, –

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№        від           2023р.

 

                                                  Міський голова____________________ Оксана БЕРЕЗА

                                                                                                                         

 

 

Програму розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

 

 

   Погоджено   Голова комісії з питань фінансів та планування бюджету Белзької міської ради Львівської області___________________________«__»__________ 20_ року      ПогодженоГолова комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області________________________«__» __________ 20__ року
ПогодженоНачальник  відділу житлово-комунального господарства,капітального будівництва та інвестиційБелзької  міської ради Львівської області _______________ ________«__» ________ 20__ року    ПогодженоНачальник фінансового відділу Белзької  міської ради Львівської області ______________________«__» __________ 20__ року   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Белз

 

2023 рік

 

 

 

 

         І. Мета Програми

 

Основною метою Програми є становлення туризму як провідної галузі економіки громади та забезпечення її сталого розвитку; здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі Белзької міської територіальної громади; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та покращення стану міської інфраструктури; створення конкурентоспроможного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців громади та гостей.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована програма

Розвиток туризму в громаді відбувається у контексті розвитку туристичної інфраструктури, яка включає: історико-культурну спадщину, туристичні підприємства, музеї, заклади торгівлі та ресторанного господарства, транспорт, сферу побутового обслуговування, культури, освіти, мистецтва, і тим самим впливає на забезпечення збільшення зайнятості населення та поповнення місцевого бюджету.

  Проблемні питання:

 • низька ініціатива суб’єктів підприємницької діяльності по створенню об’єктів туристичного показу, наданні відповідних туристичних послуг, створенню нових робочих місць в туристичній галузі;
 • невідповідність матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних об’єктів сучасним вимогам, відсутність у достатній мірі сучасних закладів комплексного обслуговування туристів;
 • низька якість та недостатній асортимент пропонованих суб’єктами господарювання туристичних послуг;
 • недостатній рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною інформацією (відсутність дорожніх вказівників, туристично-інформаційних знаків, рекламних біл-бордів);
 • відсутність індустрії відпочинку та розваг;
 • поганий стан автомобільних доріг, недостатня кількість облаштованих місць для короткочасної зупинки і відпочинку туристів;
 • незадовільний стан окремих пам’яток культурної спадщини;
 • відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення, відсутність інформації про місця відпочинку, стоянки для автотранспорту, громадських туалетів (біотуалетів);
 • низький рівень будівництва сучасних закладів сервісного обслуговування туристів;
 • відсутність відповідної туристичної інфраструктури для сімейного відпочинку;
 • недостатня промоція громади як об’єкту туризму;

 

ІІІ. Перелік завдань, обсягів та джерел фінансування Програми

Основними завданнями Програми  є:

 • формування позитивного іміджу міста шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал Белзької міської територіальної громади на регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);
 • координація дій виконавчої влади та суб’єктів туристичної діяльності, громадських туристичних організацій, навчальних закладів, залучення громади до подальшого розвитку туризму;
 • розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури;
 • провадження туристичної діяльності з урахуваннями необхідності охорони історико-культурної спадщини;
 • удосконалення рекламно-інформаційної діяльності, представлення громади на національних виставках в Україні та за кордоном;
 • розвиток нових перспективних форм організації туризму;
 • залучення не заборонених законодавством додаткових джерел фінансування до реалізації проектів у галузі туризму;
 • сприяння залученню зовнішніх (у тому числі прямих іноземних) інвестицій шляхом постійного поширення інформації про інвестиційні можливості Белзької міської територіальної громади;
 • забезпечення ефективного просування туристичного продукту на    міжнародному та всеукраїнському туристичних ринках;
 • розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
 • підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;
 • створення безпечних умов для туристів. 

Програма реалізовується за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів в межах коштів, передбачених на її виконання; коштів заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності; коштів іноземних і вітчизняних інвесторів; коштів позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

ІV.  Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів та виконання завдань розвитку сфери туризму, визначених даною Програмою, сприятиме:

 • популяризації туристичного потенціалу громади;
 • створенню інформаційної інфраструктури туризму;
 • підвищенню якості надання туристичних послуг та безпеки туристів;
 • залученню інвестицій на розбудову туристичної галузі громади;
 • збільшенню потоку в’їзних туристів;
 • створенню нових туристично-екскурсійних маршрутів;
 • збереженню та використанню національної культурної спадщини для розвитку культурно-пізнавального туризму і народних ремесел.

Результатом виконання заходів Програми буде зростання іміджу історичного міста як на державному, так і на міжнародному рівні.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

Перелік напрямів та заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку.

 

VII. Контроль за виконанням Програми

Щороку інформація про виконання заходів Програми заслуховується на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№        від       2023р.

 

Додаток 1

до Програми розвитку туризму

Белзької міської територіальної громади

 на 2023 рік

 

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

Програма розвитку культури Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

 1. Ініціатор розроблення програми

Відділ ОКМС Белзької МР

 1. Розробник програми

Відділ ОКМС Белзької МР

 1. Співрозробники програми

Заклади культури

 1. Відповідальний виконавець програми

Відділ ОКМС Белзької МР

 1. Учасники програми

Заклади культури

 1. Термін реалізації програми                            2023р.
  • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

                    програми,  грн, всього  410 000

 у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету – 410 000 тис.грн
 • Коштів інших джерел (вказати)

Державний бюджет ___________ тис.грн

Обласний бюджет ___________ тис.грн 

                                       

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                       Оксана БЕРЕЗА

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова  Оксана БЕРЕЗА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ршенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№___ від ___.___.2023р.                                                                               

 

Додаток 2

до Програми розвитку туризму

Белзької міської територіальної громади

 на 2023 рік

Ресурсне забезпечення

Програма розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2023 рік 2024 рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, у тому числі 410 000 - - - 410 000
місцевий бюджет 410 000 - - - 410 000
кошти інших джерел* - - - - -
обласний бюджет - - - - -
державний бюджет - - - - -

       *кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                       Оксана БЕРЕЗА

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова  Оксана БЕРЕЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№ ____ від ___.___.2023р.

 

Додаток 3

до Програми розвитку туризму

Белзької міської територіальної громади

 на 2023 рік

Перелік завдань та заходів

Програма розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023 рік.

 з/п Назва завдання Перелік заходів   Виконавець заходу Фінансування   Очікуваний результат  
Джерела Обсяги, тис. грн.
             

                                                                                                               2023 рік

1 Завдання 1Виготовлення проектно-кошторисної документації  «Благоустрій пішохідної частини території площі Україна в м. Белз Червоноградського району Львівської області. Захід 1Виготовлення проектно-кошторисної документації  «Благоустрій пішохідної частини території площі Україна в м. Белз Червоноградського району Львівської області.». Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області міський бюджет 410 000 Підвищення якості надання туристичних послуг та безпеки туристів, залучення інвестицій на розбудову туристичної галузі громади.  
  УСЬОГО по Програмі       410 000  

                                            

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                       Оксана БЕРЕЗА

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова    Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми розвитку туризму

Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

Напрями та заходи щодо реалізації Програми розвитку туризму

Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

 Назва заходу  Виконавець Термін реалізації Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)  Очікувані результати
Всього Державнийбюджет Обласний бюджет Міський бюджет Інші джерела
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Аналітично-дослідницька діяльність у сфері туризму
1.1. Аудит наявних туристичних ресурсів Відділ освіти, культури, молоді та спорту 2023-2024     Раціональне використання туристичних ресурсів 
1.2.  Проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини згідно з Державними стандартами Відділ архітектури та містобудування , Державний істико-культурний заповідник у мсті Белзі 2023-2024
2. Створення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури
2.1. Підготовка переліку земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів щодо розвитку туристичної інфраструктури: готелі, заклади торгівлі,ресторанного господарства тощо. Поширення інформації про них. Вiддiл охорони навколишнього природного середовища та земельних вiдносин 2023-2024 Збільшення обсягу інвестицій у будівництво закладів туристичної інфраструктури
3. Позначення маршрутів проїзду до туристичних об’єктів та місць туристичних відвідувань
3.1.Впровадження єдиної системи знакування туристичних маршрутів у місті. Виготовлення та встановлення двомовних (українською – латиницею або українською – англійською) дороговказів (вказівників) до екскурсійних та туристично-рекреаційних об’єктів міста Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Відділ архітектури та містобудування , Державний істико-культурний заповідник у мсті Белзі 2023-2024 Вдосконалення системи туристичної інформації міста,полегшення орієнтування туристів та екскурсантів
3.2. На в’їздах в місто  встановлення інформаційних щитів із туристичною інформацією: мапою, фото основних об’єктів туристичного показу, контактною інформацією закладів туристичної інфраструктури українською та англійською мовами  Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Відділ архітектури та містобудування , Державний істико-культурний заповідник у мсті Белзі 2023-2024 Полегшення орієнтування туристів та екскурсантів
4. Забезпечення доступності об’єктів туристичних відвідувань та закладів туристичної інфраструктури
4.1. Виготовлення проектів та проектно-кошторисної документації на облаштування об’єктів туристичних відвідувань (музей,культурно-мистецький центр, об’єкти державного історико- культурного заповідника, тощо) Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області 2023        -  - -  - 410  000    -  - Забезпечення можливості участі у програмах та проектах транскордонного співробітництва та залучення позабюджетних коштів для облаштування об’єктів туристичних відвідувань
4.2. Забезпечення подання проектів облаштування об’єктів туристичних відвідувань інфраструктурою для осіб з обмеженими фізичними можливостями на конкурси, грантові програми, благодійні фонди тощо Відділ культури і туризму, відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва 2018  2019 -  - -  - -  - -  - -  - Залучення позабюджетних коштів на облаштування об’єктів туристичних відвідувань інфраструктурою для осіб з обмеженими фізичними можливостями
5. Рекламно – інформаційна діяльність, промоція туристично-рекреаційного потенціалу
6.1. Розроблення туристичної символіки (логотип/знак та туристичне гасло) громади шляхом оголошення конкурсу Відділ освіти, культури, молоді та спорту 2024  - --   
6.2. Розроблення положення  про створення кращого туристичного логотипу та гасла міста Відділ освіти, культури, молоді та спорту 2024  - --    Збільшення  впізнаваності громади на ринку туристичних послуг країни та зарубіжжя    
6.3. Розроблення брендбуку туристичної символіки  міста Відділ освіти, культури, молоді та спорту 2024  - --
6.4. Випуск іміджевої та сувенірної продукції із туристичною символікою громади у відповідності до брендбуку Відділ освіти, культури, молоді та спорту 2024  - --
6.5. Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, та загальноміських історико-краєзнавчих конференціях, круглих столах, семінарах, регіональних виставках, форумах та інших заходах   Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Відділ архітектури та містобудування , Державний істико-культурний заповідник у мсті Белзі 20232024  - -- Формування позитивного іміджу громади,  поширення відомостей про туристичний потенціал 
6.6. Поширення інформації про туристичні об’єкти громади у ЗМІ, на спеціалізованих інтернет – сайтах та у соціальних мережах Відділ освіти, культури, молоді та спорту 20232024  - -- Просування туристичного продукту за допомогою Інтернет-ресурсів 
                   

 

 

Міський голова                                                                  Оксана БЕРЕЗА

 

 

 
Приєднані файли
№1278 Програма туризму Белзької ТГ.docx